Pomorska škola Split

Zakoni, Propisi i Izvješća o radu škole

OBAVIJESTI

1. povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (i ovlaštena za postupanje po zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti) je ELA SOMMER (ela.sommer@skole.hr)
2. zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (i za postupanje po zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti) je Mirela Žižić (mzizic@pomsk.hr)

2. U NN, br. 62/2018. objavljen NACIONALNI KURIKULUM ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE, a u NN, br. 68/2018, ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI.

3. dana 25. studenoga 2020. godine u Narodnim novinama, broj 130/2020. objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama.
Isti možete pronaći na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_130_2473.html

 

INTERNI AKTI ŠKOLE

Izmjene i dopune Statuta škole po prethodnoj suglasnosti Školskog odbora, od
13.3.2023.

Aneks Plana brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba u Pomorskoj školi, Split

PLAN BROJČANIH OZNAKA USTROJSTVENIH JEDINICA I SLUZBENIH OSOBA U POMORSKOJ ŠKOLI, Split

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA U POMORSKOJ SKOLI, Split

PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM POMORSKE ŠKOLE

 POPIS DOKUMENTARNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti na radu-zadnja stranica

Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe

Pravilnik o postupku zapošljavljanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavljanje

Pravilnik o postuku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Pravilnik o radu 2020.

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura putnih naloga

Izmjena i dopuna statuta škole po prethodnoj suglasnosti osnivača-2020

Statut škole, usvojen na sjednici Školskog odbora 10.06.2019.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u POMORSKOJ ŠKOLI

Pravilnik školske knjižnice 2019.

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

Etički kodeks_2015

Pravilnik o kućnom redu_2015

Pravilnik o financijskom izvještaju u proračunskom računovodstvu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Poslovnik o radu školskog sportskog društva “Pomorac”

Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda

OPĆI AKTI, ZAKONI I PRAVILNICI

Zakon o strukovnom obrazovanju

Zakon o obrazovanju odraslih

Pravilnik o polaganju državne mature

Ustav RH

Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih
kvalifikacija

IZVJEŠĆA O RADU ŠKOLE

Izvješće o rezultatima odgojnog-obrazovnog rada te radu škole i poslovanju škole za školsku godine 2017./2018.

 

Izvješće o radu škole

 

Izvješće o radu škole-str.1

 

Izvješće o radu škole-str.2

 

Izvješće o radu škole-str.3

 

Izvješće o radu škole-str.4

 

IZVJEŠĆA RAVNATELJA

Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju prevenivnih programa te mjera poduzetih u cilju zaštite prava učenika za I.polugodište šk.god 2022/2023.

 

 Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjera poduzetim u cilju zaštite prava učenika za 1. polugodište šk.god. 2020./2021

 

Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjera poduzetim u cilju zaštite prava učenika za 2. polugodište šk.god. 2020./2021.

 

Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjera poduzetim u cilju zaštite prava učenika za 1. polugodište šk.god. 2021./2022