Pomorska škola Split

Zakoni, Propisi i Izvješća o radu škole

OBAVIJESTI

1. povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (i ovlaštena za postupanje po zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti) je ELA SOMMER (ela.sommer@skole.hr)
2. zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (i za postupanje po zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti) je Gabrijela Vukorepa (gabrijela.batarelo@skole.hr)

2. U NN, br. 62/2018. objavljen NACIONALNI KURIKULUM ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE, a u NN, br. 68/2018, ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI.

3. dana 25. studenoga 2020. godine u Narodnim novinama, broj 130/2020. objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama.
Isti možete pronaći na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_130_2473.html

 

Protokoli

INTERNI AKTI ŠKOLE

Izmjene i dopune Statuta škole po prethodnoj suglasnosti Školskog odbora, od
13.3.2023.

Aneks Plana brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba u Pomorskoj školi, Split

PLAN BROJČANIH OZNAKA USTROJSTVENIH JEDINICA I SLUZBENIH OSOBA U POMORSKOJ ŠKOLI, Split

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA U POMORSKOJ SKOLI, Split

PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM POMORSKE ŠKOLE

 POPIS DOKUMENTARNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti na radu-zadnja stranica

Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe

Pravilnik o postupku zapošljavljanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavljanje

Pravilnik o postuku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Pravilnik o radu 2024.

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura putnih naloga

Izmjena i dopuna statuta škole po prethodnoj suglasnosti osnivača-2020

Statut škole, usvojen na sjednici Školskog odbora 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u POMORSKOJ ŠKOLI

Pravilnik školske knjižnice 2019.

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

Etički kodeks_2015

Pravilnik o kućnom redu_2015

Pravilnik o financijskom izvještaju u proračunskom računovodstvu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Poslovnik o radu školskog sportskog društva “Pomorac”

Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

OPĆI AKTI, ZAKONI I PRAVILNICI

OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA SUKLADNO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

1. ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI („NN“, br. 87/2008.)

2. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI („NN“, br. 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 5/2012; 16/2012; 86/2012; 94/2013; 152/2014; 7/2017; 68/2018; 98/2019; 64/2020; 151/2022.)

3. ZAKON O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU („NN“, br. 30/2009, 24/2010, 22/2013, 25/2018, 69/2022.)

4. ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH („NN“, br. 144/2021.)

5. PRAVILNIK O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE („NN“, br. 1/2013; 41/2019; 127/2019; 55/2020; 53/2021.)

7. ZAKON O PRIZNAVANJU I VREDNOVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA („NN“, br. 69/2022.)

8. PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI («NN» br. 112/10., 82/19., 43/20.,
100/21.)

9. PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA („NN“, br. 118/09.)

10. PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA («NN» br. 68/19. 60/20, 32/21.)

11. PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLSKIH USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE SVAKOG KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA („NN“, br. 132/13.)

12. PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO- OBRAZOVANIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE („NN“, br. 67/14, 81/15; 53/21.)

13. PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA („NN“, br. 94/15; 3/17.)

14. PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINIMA NASTAVKA OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE („NN“, br. 8/16., 126/21.)

15. PRAVILNIK O NAČINU POHAŠANJA I ZAVRŠETKA OBRAZOVANJA SPORTAŠA („NN“, br. 91/23.)

16. POMORSKI ZAKONIK („NN“, br.181/04; 76/07; 146/08; 61/11; 56/13; 26/15; 17/19.)

IZVJEŠĆA O RADU ŠKOLE

Izvješće o radu i poslovanju škole za šk.god. 2022.-2023.

 

Izvješće o rezultatima odgojnog-obrazovnog rada te radu škole i poslovanju škole za školsku godine 2017./2018.

 

Izvješće o radu škole

 

Izvješće o radu škole-str.1

 

Izvješće o radu škole-str.2

 

Izvješće o radu škole-str.3

 

Izvješće o radu škole-str.4

 

IZVJEŠĆA RAVNATELJA

Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjera poduzetim u cilju zaštite učenika za I. polugodište 2023.-24.

Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju prevenivnih programa te mjera poduzetih u cilju zaštite prava učenika za I.polugodište šk.god 2022/2023.

 

 Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjera poduzetim u cilju zaštite prava učenika za 1. polugodište šk.god. 2020./2021

 

Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjera poduzetim u cilju zaštite prava učenika za 2. polugodište šk.god. 2020./2021.

 

Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjera poduzetim u cilju zaštite prava učenika za 1. polugodište šk.god. 2021./2022