Pomorska škola Split

O prekvalifikaciji

\

Upisi

Program obrazovanja

Utvrđivanje razlikovnih ispita

I. UPISI

U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih može se prijaviti svaki zainteresirani polaznik koji ima:

 • navršenih 15 godina života
 • završenu osnovnu školu
 • najmanje dva završena razreda srednje škole
 • psihofizičke uvjete, (liječničko uvjerenje) za pomorska zanimanja

Upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih obavlja se na temelju Natječaja za upis. Natječaj se oglašava u dnevnom tisku i na oglasnoj ploci Škole na pocetku svake školske godine, (tijekom mjeseca rujna).

Iznimno, upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih može se obaviti i mimo Natječaja, ako program upisuju djelatnici koje na obrazovanje upućuju poduzeća, ustanove, ili Zavod za zapošljavanje.

Prilikom prijave na Natječaj kandidat popunjava tiskanicu: Zahtjev za uključivanje u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih, koju kandidat je može dobiti i u školi kod voditelja obrazovanja odraslih).

Uz tiskanicu kandidat prilaže i:

 • svjedodžbe svih završenih razreda prethodnog školovanja
 • svjedodžbu o završnom ispitu
 • rodni list
 • domovnicu
 • lijecnicko uvjerenje specijalisticke ambulante, (Medicina rada)
 • uputnicu poduzeca ili ustanove, odnosno Zavoda za zapošljavanje, (ako ima)

Prilikom prijave na Natjecaj kandidati predaju preslike traženih dokumenata, a nakon Odluke o upisu prilažu originalne dokumente.

Školsko povjerenstvo utvrduje uvjete za upis kandidata za obrazovanje odraslih. Predsjednik povjerenstva je voditelj obrazovanja odraslih. Ostali clanovi povjerenstva su: predsjednik strucnog vijeca odredenog zanimanja, tajnica, strucni suradnik i ravnatelj škole. Na prijedlog Povjerenstva Nastavnicko vijece donosi Odluku o upisu kandidata.

II. PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH

Prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju odraslih u Pomorskoj školi Zadar može se steci srednja strucna sprema u programima prekvalifikacije i doškolovanja za zanimanja:

 • Pomorski nautičar
 • Tehničar za brodostrojarstvo

Prekvalifikacijom se stječe drugo zanimanje, ili vrsta strucne spreme, nakon završenog trogodišnjeg ili četverogodišnjeg obrazovanja.
Doškolovanjem se stječe srednja stručna sprema.
Nastavnim planom za prekvalifikaciju utvrđuju se razlikovni ispiti, a za doškolovanje dopunski ispiti.

III. IZVOĐENJE PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

Programi obrazovanja izvode se konzultativno-instruktivnim radom nastavnika i polaznika prema godišnjem planu i programu određenog zanimanja.
Za poslove organizacije i provedbe obrazovanja odraslih zadužen je stručno pedagoški voditelj obrazovanja odraslih.
Poslovi voditelja su: izdavanje Rješenja o razlikovnim/dopunskim ispitima, komunikacija s polaznicima i nastavnicima, praćenje realizacije konzultacija i ispita, izdavanje i zaprimanje prijavnica za ispit, ispisivanje svjedodžbi i dr.)

IV. UTVRĐIVANJE RAZLIKOVNIH/ DOPUNSKIH ISPITA

Na temelju nastavnog plana i programa za pojedino zanimanje polazniku se izdaje Rješenje o razlikovnim/dopunskim ispitima po godinama obrazovanja i profesorima ispitivacima. Rješenje potpisuje ravnatelj škole. S polaznikom koji prihvati Rješenje sklapa se Ugovor o srednjoškolskom obrazovanju. Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose polaznici neposredno, ili poslodavci kod kojih su polaznici zaposleni, ili Zavod za zapošljavanje, ili druge zainteresirane pravne ili fizičke osobe.
Cijenu obrazovanja utvrduje Školski odbor na prijedlog Povjerenstva.

V. PRAĆENJE I OCJENJIVANJE POLAZNIKA

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih stjece se polaganjem ispita. Ispiti se organiziraju i provode u ispitnim rokovima, (lipanj, kolovoz, veljaca) ili na zahtjev kandidata u dogovoru s predmetnim nastavnicima. Polaznici prijavljuju polaganje ispita na propisanoj tiskanici (dobije se u školi kod voditelja obrazovanja odraslih) najkasnije tri dana prije polaganja ispita. Ispiti se polažu kao u redovitom obrazovanju: usmeno, pismeno i prakticno. Na zahtjev polaznika, Škola može priznati znanja i vještine iz prakticne nastave i vježbi, stecena kroz radno iskustvo, uz predocenje potvrde o plovidbenom stažu od najmanje šest mjeseci. Ispit se polažu pred predmetnim nastavnikom. Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše tri puta. Polaznik koji treci put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom polaže ispit pred Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj škole. Ocjena Povjerenstva je konacna. Polaznici stjecu pravo polaganja ispita iz naredne-više godine/razreda nakon što su položili sve ispite prethodne godine/razreda, a prema Rješenju o razlikovnim/dopunskim ispitima.

 

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih stjece se polaganjem ispita. Ispiti se organiziraju i provode u ispitnim rokovima, (lipanj, kolovoz, veljaca) ili na zahtjev kandidata u dogovoru s predmetnim nastavnicima. Polaznici prijavljuju polaganje ispita na propisanoj tiskanici (dobije se u školi kod voditelja obrazovanja odraslih) najkasnije tri dana prije polaganja ispita. Ispiti se polažu kao u redovitom obrazovanju: usmeno, pismeno i prakticno. Na zahtjev polaznika, Škola može priznati znanja i vještine iz prakticne nastave i vježbi, stecena kroz radno iskustvo, uz predocenje potvrde o plovidbenom stažu od najmanje šest mjeseci. Ispit se polažu pred predmetnim nastavnikom. Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše tri puta. Polaznik koji treci put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom polaže ispit pred Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj škole. Ocjena Povjerenstva je konacna. Polaznici stjecu pravo polaganja ispita iz naredne-više godine/razreda nakon što su položili sve ispite prethodne godine/razreda, a prema Rješenju o razlikovnim/dopunskim ispitima.

 

Stručna sprema

Polaznik koji je položio ispite iz svih predmeta utvrdenih nastavnim planom i programom i Rješenjem o razlikovnim/dopunskim ispitima pristupa izradi i obrani završnog rada.
Završetkom programa prekvalifikacije ili doškolovanja polaznik stjece srednju strucnu spremu odgovarajuceg zanimanja.

Polaznicima obrazovanja odraslih izdaje se Svjedodžba o završenoj Pomorskoj školi.