Povijest škole

Pomorska škola u Splitu utemeljena je carskim ukazom od 24. rujna 1849. godine, kada je odredjeno otvaranje, pored postojecih u Trstu i Rijeci, javnih drzavnih pomorskih skola i u Zadru, Dubrovniku i Kotoru.

Nastava u prvoj skolskoj godini pocela je 1. ozujka 1850. godine. Gornja slika je preslik prve stranice dnevnika iz školske godine 1849/50. Skola je u pocetku bila smjestena u zgradi dominikanaca kod Srebrnih vrata, te reorganizacijom, skolske 1852. godine, prikljucena je maloj realci, a 1862. godine velikoj realci u zgradi koja se i danas nalazi u sredistu grada, s glavnim ulazom u Nelipica ulici br. 4. U prvoj skolskoj godini bilo je upisano devet ucenika.

24. rujna 1874 godine Pomorska skola u Splitu je ukinuta. Tek skolske godine 1925/26 u sastavu Tehnicke skole otvara se brodostrojarski smjer. Godine 1959 ponovo se otvara Pomorska skola u Splitu. Ona tada ima tri odsjeka: nauticki, brodostrojarski i brodogradjevni. Skola 1963. seli u zgradu u Zrinsko Frankopanskoj ulici br. 36, gdje se i danas nalazi. Danas u skoli postoje nauticki, brodostrojarski, speditersko - agencijski i ribarsko - nauticki smjer.

06.12.1999. na Sv.Nikolu - Dan Skole, u stotinu pedesetoj godini od utemenljenja, Pomorska skola Split dobila je priznanje Grada plaketu ZLATNI GRB GRADA SPLITA.
Medju, petoricom ucenicika koji su 1869/70 zavrsili pomorsku skolu u Splitu bio je i Juraj Carić literat i istrazivac, pomorac i prakticar, te drustveni i znanstveni radnik na polju razvoja pomorskog gospodarstva, pomorske politike i pomorskog skolstva.Stari skolski brod Pomorske skole Split nosio je 37 godina (od 1962. do 1999.) njegovo ime.
Kao kadet 1874, godine Juraj Caric je bio ukrcan na barku "Jader".