Nautičari

PODRUČJE OBRAZOVANJA

Ako želite oploviti svijet i gledati pučinu s komandnog mosta, onda morate prethodno završiti pomorsku školu - smjer pomorski nautičar. Već od prvog razreda, pored općih predmeta, susresti ćete se s predmetima koji će vas uvesti u struku. Kako školovanje bude napredovalo tako će rasti vaša znanja vezana za navigaciju i druge poslove koje obavlja pomorski nautičar. Ti poslovi su: poslovi navigacije i izvođenja pokreta brodom; upravljanje navigacijskim instrumentima i pomagalima; ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika; pravilno i svrsishodno iskorištavanje broda; straže tijekom plovidbe; vođenje brodske dokumentacije; rukovanje protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje...

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Prema predviđanjima Međunarodne pomorske organizacije (IMO), u svijetu će 2003. god. nedostajati 30000 pomoraca, a nadamo se da će i hrvatski brodari ponovo zauzeti svoje mjesto na međunarodnoj pomorskoj sceni, pa će sukladno tome, kvalitetni kadeti i časnici, po kojima je ova škola uvijek bila poznata, biti traženi na brodovima svih zastava.

MOGUĆNOST USAVRŠAVANJA I STUDIRANJA

Svi završeni učenici Pomorske škole, ako žele napredovati do najviših časničkih zvanja u trgovačkoj mornarici, svoje školovanje mogu nastaviti na Visokoj pomorskoj školi, gdje pri upisu imaju dodatni broj upisnih bodova. Oni koji se, iz bilo kojih razloga, ne odluče za pomorsku karijeru, nastavak školovanja mogu odabrati na na nekom fakultetu.